www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activitatea 3 Servicii de suport educațional/ sub activitatea 3.1. Servicii de suport educațional matematică / informatică

Subactivitatea (SA) A3.1. Servicii de suport educațional matematică/informatică va fi implementată de către ambii Parteneri sub coordonarea directa a SA A1.1. Management de proiect, precum și a Coordonatorului proiect partener.
Subactivitatea se înscrie perfect în prevederile GS aferent apelului de propuneri de proiecte, capitolul 1.3.Acțiuni sprijinite și activități, subcapitolul 1.3.1.Tipuri de activități sprijinite, respectiv Activitatea 1.Pachet integrat de servicii, respectiv, SA1.1 Servicii de suport educațional (sub-activitate relevanta și obligatorie).
Conform prevederilor GS, aceasta SA intervine direct în vederea stimulării participării și prevenirii abandonului școlar/ părăsirii timpurii a scolii prin oferirea unui program „de tip Scoală după Scoală”, inclusiv a unui „suport educațional suplimentar si/sau complementar”, „pentru copiii de vârsta preșcolară și pentru copii/ elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani)”. Astfel, proiectul vizează să ofere către min 270 preșcolari și elevi, membri ai GT al proiectului, servicii suport educațional matematică/ informatică, adaptate nivelului de vârsta al fiecărei categorii din GT vizat, acestea urmând a se încadra în definiția unui program „de tip Scoală după Scoală”, inclusiv a unui „suport educațional suplimentar și/ sau complementar”. Conform analizelor din secțiunea Context, prezenta SA este în deplina complementaritate cu necesitările actuale ale învățământului preuniversitar precum și cu realitățile actuale ale vieții. Astăzi, mai mult ca niciodată se pune accentul pe domeniul utilizării TIC precum și pe contribuția informaticii la dezvoltarea de competențe digitale. Pe de altă parte în toate procesele informatice dar și în mai toate examenele esențiale din viața unui copil se solicită competențe matematice. Prezenta subactivitate este pe deplin relevantă și în deplină complementaritate inclusiv cu Strategia Națională privind Agenda Digitala pentru România 2020, (v. secțiunea Justificare), respectiv capitolele specifice domeniului TIC în cadrul proceselor educaționale și Liniile strategice de dezvoltare privind nivelului de alfabetizare digitala a elevilor. În acest context, prezenta SA își propune să creeze premisele de rezolvare a unei nevoi stringente, asigurând beneficii tangibile persoanelor din grupul țintă. SA se va desfășura pe perioada a 3 ani școlari, începând cu anul 2020, sub rezerva finalizării procesului de evaluare și contractare odată cu începerea anului școlar 2020-2021. În stabilirea GANTT s-a ținut cont că implicarea și menținerea copiilor în SA3.1. să fie una consistentă și continuă pe toată perioada de desfășurare a anului școlar. Astfel, din 12 luni calendaristice, aceștia urmează să fie implicați în cadrul SA3.1, SA4.1 și după caz SA6.1 pe toata perioada anului școlar, în funcție de legislația în vigoare (în medie 10 luni/ an) dar și în funcție de momentul semnării contractului de finanțare.
Ținând cont de structura GT, cei min 270 de preșcolari/ elevi din cadrul proiectului vor fi sprijiniți anual, în medie câte 90 preșcolari/ elevi/ an în funcție de nevoile GT de la momentul înscrierii în cadrul proiectului, în vederea atingerii indicatorilor proiectului. Media celor 90 preșcolari/ elevi / an, în vederea atingerii indicatorilor proiectului reprezintă o țintă intermediară anuală, în acord cu țintele finale și cu graficul de implementare a proiectului, toate activitățile precum și planificarea acestora în timp fiind corelate direct si potrivite cu dimensiunea și nevoile grupului țintă.
În vederea atingerii indicatorilor proiectului, programele se vor derula de principiu, în medie 5 grupe/ an cu o medie a grupe de 18 copii, 12 ore/ săptămână.
Pers. din GT vor fi grupate pe categorii „pentru copiii de vârstă preșcolară și pentru copii/ elevi din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani)” după caz, repartizați în cadrul fiecărei grupe dintr-una sau mai multe școli din județ, pentru fiecare categorie amintita urmând a fi adaptată o programă corelată cu nevoile și capacitățile de învățare ale acestora.
Profilul informatic al programului oferit corelat cu tehnologia achiziționată pentru desfășurarea programelor (calculatoare/ laptopuri ce vor fi puse la dispoziția școlilor si implicit a copiilor), face posibil ca activitățile să poată fi desfășurate online prin utilizarea oricăror instrumente tehnologice, platforme sau tehnologii online existente, puse la dispoziției de către S sau de către membrii fondatori ai acestuia.
Acest aspect reprezintă o valoarea adăugată excepțională reușind să sprijine copiii din GT să țină pasul cu tehnologia, cu nevoile actuale ale societății precum și cu legislația națională și europeană în vigoare. Totuși pentru ca demersul suportului educațional să fie unul complet, se are în vedere ca Experții suport educațional matematică/ informatică să se deplaseze în școli ori de câte ori situația o impune, în vederea realizării unui demers educațional complet, cu respectarea programului școlar în vigoare la momentul respectiv și a legislației naționale în vigoare. Tocmai de aceea au fost previzionate costuri suficiente pentru deplasarea experților din cadrul subactivității A3.1, fiind estimat că aceștia urmând să se deplaseze în medie de 2 ori/ luna fiecare.
Demersul de suport educațional online coroborat cu cel clasic, de deplasare în școli, este corelat inclusiv cu realitățile actuale ale învățământului românesc, acesta trecând printr-o grea încercare datorată masurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 la nivel național impuse de către autorități. Astfel, pe de o parte va fi posibil sprijinul copiilor și pregătirea lor pentru orice format viitor de învățământ online precum și pregătirea acestora pentru orice masuri viitoare ce pot fi impuse de către autorități și/ sau situații excepționale. În acest fel, cu ajutorul tehnologiilor existente și/ sau achiziționate, în cazul în care situația o va impune, proiectul este pregătit să asigure suport educațional copiilor în regim de continuitate online, fără suspendarea activităților.
Responsabili de implementarea acestei subactivități vor fi 5 Experți suport educațional matematică informatică împreună cu Expertul coordonator suport educațional angajați ai Solicitantului, respectiv de Coordonatorul proiect partener angajat al Partenerului în cadrul Proiectului.